تنهام بزار

این قـــــدر مـــــــــــــرا از رفتنت نترســــــــان ؛

مانــــدن کنـــار مـــن لیاقت میخواست نــــه بهانه ....

میخواهی بروی بــــــــــــــــــرو !

بلنــــــــــــــد میگویم به درک کـــــــــه رفتی ... !!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
م

[ناراحت]