پست های ارسال شده در آدر سال 1391

درد من

خوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نیستـــــم  خــــــــــــ  دا  مـــــــــــــــــــــ ی دونـــــ ی  چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  پــــــــــــــــــــــــس کجــــــ ایی
/ 14 نظر / 37 بازدید