پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1392

دلگیر

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد … دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد زنــــــدگــــی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 66 بازدید