پست های ارسال شده در مرداد سال 1392

خدا...

چــِــه خــُــوبْ مـــیــــشُــــدْ تـُـــو هــَــمــــیــــنْ رُوزآ ... خــــُــدآ مــــیــُــومــَــدُ وُ بـــــغلـــــم مــــیــــکـَـــرْدُ و بــَــعْــــدْ مــــیــــگــُــفْــــتْ: ایــــن چــَــنـْـــدْ وَقـْـــتْ دآشْــــتـَـــمْ بــــآهــــآت شـُـــوخــــی مــــیــــکــَــرْدَمْ... بــِــبــــیــــنـَـــمْ جــَــنــْــبـَـــشــُــو دآری یــــآ نــَــه... :   ادامه مطلب
/ 18 نظر / 67 بازدید

تولدت مبارک

امروز تولد بهتــــــــــــــــــــــــــــــــترین دوستمه  دوست که نه آجــــــــــــــــیم البته از نظر من  نظر تو رو که نمی دونــــــــــــــــــــــم  تولدت مبارک دوست جونی من  اگه ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 50 بازدید

جمله ...

نمـــــیـدانــــی، چه دردی دارد ! وقـــتـی .. حــــالـم .. در واژه هــا هــم نــمی گنــــجــد …!  دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛ امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 60 بازدید