پست های ارسال شده در مهر سال 1392

جملـــــــــــــــه ...

او هـــــم آدم اســـــت اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت غـــــصـــــه نـــــخور اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند یک روز ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 62 بازدید