دل شکسته من

اینجــــــــا آرامگاه بغض هــ ـای کهنه است.کمی سکوت!که اگربیدار شوند درد دارند لعنتی ها

غمگیییییییییییینم

خدآیــــــــآ .... مے خواهمـــــــــ اعتــــــــراف کــــــنَـم ! دیگـــر نمے توآنــــَمـــ ؛خسته  اَمـــــــــ .... مــَن اَمآنتـــــــــ دآر خوبے نیـωـتـم ، " مًـــــرآ " از مـن بگیر .... مآلہ خودتـــــــ  مــَن نمے تــًوانــَم نگهشــ دارم ... !!! خـــــ ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 57 بازدید

خدا...

چــِــه خــُــوبْ مـــیــــشُــــدْ تـُـــو هــَــمــــیــــنْ رُوزآ ... خــــُــدآ مــــیــُــومــَــدُ وُ بـــــغلـــــم مــــیــــکـَـــرْدُ و بــَــعْــــدْ مــــیــــگــُــفْــــتْ: ایــــن چــَــنـْـــدْ وَقـْـــتْ دآشْــــتـَـــمْ بــــآهــــآت شـُـــوخــــی مــــیــــکــَــرْدَمْ... بــِــبــــیــــنـَـــمْ جــَــنــْــبـَـــشــُــو دآری یــــآ نــَــه... :   ادامه مطلب
/ 18 نظر / 67 بازدید
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
5 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
10 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
11 پست
بهمن 91
8 پست
دی 91
17 پست
آذر 91
18 پست
آبان 91
33 پست
شعر
11 پست
دل_شکسته
38 پست
متن_غمگین
58 پست
تنهایی
10 پست
مناسبت
2 پست
ولنتاین
2 پست
غم
3 پست
خسته
5 پست
جدایی
8 پست
زندگی
4 پست
شب_قدر
1 پست
دل_من
7 پست
روز_مادر
1 پست
دلتنگ
2 پست
دل_ساده
4 پست
خدای_من
3 پست
تولد
1 پست
شب_یلدا
1 پست
محرم
2 پست
شریعتی
1 پست
دلتنگی
2 پست
پند
1 پست