# دل_شکسته

جملـــــــــــــــه ...

او هـــــم آدم اســـــت اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت غـــــصـــــه نـــــخور اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند یک روز ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 51 بازدید

دلگیر

وقتی چاره ای نمی ماند! وقتی فقط میتوانی بگویی هرچه باداباد حتی اگر دل کوه هم داشته باشی گریه ات میگیرد … دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد زنــــــدگــــی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 46 بازدید