# متن_غمگین

جملـــــــــــــــه ...

او هـــــم آدم اســـــت اگر دوســـــتت دارم هایت را نشـــــنیده گرفت غـــــصـــــه نـــــخور اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند یک روز ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 55 بازدید

غمگیییییییییییینم

خدآیــــــــآ .... مے خواهمـــــــــ اعتــــــــراف کــــــنَـم ! دیگـــر نمے توآنــــَمـــ ؛خسته  اَمـــــــــ .... مــَن اَمآنتـــــــــ دآر خوبے نیـωـتـم ، " مًـــــرآ " از مـن بگیر .... مآلہ خودتـــــــ  مــَن نمے تــًوانــَم نگهشــ دارم ... !!! خـــــ ... ادامه مطلب
/ 53 نظر / 52 بازدید